Obchodní podmínky

Platbu za objednané zboží provedete převodem na náš bankovní účet. O platbě obdržíte potvrzení e-mailem. Zboží je ručně zpracováváno a odesláno do 14 pracovních dní.

Zboží zasíláme skrze přepravce Českou poštu, s.p. a to dle velikosti objednávky formou doporučené zásilky, doporučeného balíku nebo balíku do ruky.

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Před uskutečněním nákupu čtěte naše obchodní podmínky a reklamační řád:

Obchodní podmínky a reklamační řád

PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU DELSIVLASY.CZ

Obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup a reklamaci (uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží) v internetovém obchodě: Fidemia Group s.r.o., IČ 04974361, s místem podnikání: V podhájí 1186/13, 147 00, Praha 4 – Braník (dále pro tyto obchodní podmínky jen jako “obchodník” nebo “prodávající”), na internetové adrese www.delsivlasy.cz, které provozuje obchodník. K prodeji zboží je obchodník oprávněn na základě živnostenského oprávnění, tato činnost nepodléhá jinému povolování. Obchodní podmínky a reklamační řád stanoví práva a povinnosti kupujících (zákazníků) a prodávajícího (obchodníka), jakož i stanovují podmínky, za kterých je možno na předmět koupě uplatnit reklamaci.

Informace obsažené v těchto obchodních podmínkách, tak v reklamačním řádu se vztahují pouze na prodej uskutečněný na dálku přes on-line nákup /elektronickou objednávku z virtuálního obchodu.

Osobní údaje (jako jméno, příjmení kupujícího, adresa bydliště kupujícího, dodací místo, telefon, e-mail, bankovní spojení na kupujícího popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícího, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Obchodník údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, vyjma těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího (tzn. přepravní společnost) a to pouze v nezbytně nutném rozsahu pro vyřízení konkrétní objednávky. Kupující má právo kdykoli svůj souhlas písemně odvolat a to zasláním na adresu provozovny obchodníka.

I. Nákup, objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.1 Nakupování ve virtuálním obchodě probíhá on-line vkládáním zboží do nákupního košíku, přičemž k ukončení a odeslání elektronické objednávky je třeba postupovat navazujících krocích (nákupní košík, kontrola objednávky, závazné odeslání), ke kterým je v elektronické objednávce kupující naváděn pokyny.

1.2 Samotné vložení zboží do košíku v on-line obchodě (1. krok objednávky) není a nemůže být považováno za návrh kupní smlouvy (oferta), pokud nebyly splněny a ukončeny všechny kroky on-line nákupu. Až odesláním objednávky se objednávka stává závaznou, do úkonu odeslání elektronické objednávky může kupující měnit obsah nákupního košíku, jakož i od nákupu ustoupit.

1.3 Veškeré elektronické objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu obchodníka jsou považovány za závazné. Kupující je povinen pečlivě zkontrolovat svou objednávku před objednáním. Okamžikem odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje ustanovení obchodních podmínek v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně výše přepravného, jakož stvrzuje, že se důkladně seznámil s částí obchodních podmínek pojednávající o reklamaci zboží a možnosti odstoupení od smlouvy.

1.4 Odeslaná elektronická objednávka je považována za závazný návrh kupní smlouvy (oferta). K úkonu uzavření kupní smlouvy dochází přijetím objednávky obchodníkem (akceptace oferty). O přijetí objednávky je kupující informován automaticky zasílanou zprávou na e-mail kupujícího, který uvedl v elektronické objednávce.

1.5 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující, který činí objednávku jako podnikatel v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři své IČ, DIČ, název firmy, adresu). Kupující je povinen ve své objednávce zvolit způsob dopravy a způsob platby.

1.6 Obchodník dodává zásilky na místo určené kupujícím (dodací adresa v objednávkovém formuláři). Obchodník dodává zásilky pouze na dodací místa v České republice. Povinností kupujícího je v místě určeném zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je obchodník oprávněn požadovat poplatek za skutečně vynaložené náklady za přepravu zásilky a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, aniž by doručoval zboží opakovaně. Při opakovaném pokusu o doručení k žádosti kupujícího, je obchodník oprávněna účtovat kupujícímu vícenáklady, které vznikly v souvislosti s opakovaným doručením zboží.

1.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím po zaplacení kupní ceny.

1.8 Odeslání elektronické objednávky prostřednictvím internetového obchodu je závazné. Kupující je povinen zboží převzít v místě, které určil a zaplatit za něj cenu platnou v internetovém obchodě v době podání objednávky. Slevy, poukázky, výhody a akce se nesčítají. Na jednu objednávku lze využít vždy jen jednu výhodu.

II. Doprava zboží

2.1 Zboží je dodáváno zásilkovou přepravou zatím pouze jediného přepravce – Česká pošta, s.p. a to dle velikosti objednávky formou doporučená zásilka, doporučený balík, balík do ruky.

2.2 Přepravné je zdarma, bez ohledu na výši objednávky. Balné objednaného zboží neúčtujeme.

III. Platební podmínky

3.1 Platba za objednané zboží se uskutečňuje

pouze bankovním převodem na č. Účtu 115-8272440217/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo objednávky, případně do poznámky pro příjemce i Vaše celé jméno) pro snadnější identifikaci platby.Kupující uhradí za zboží převodem ze svého účtu na účet obchodníka, případně vloží peníze na účet obchodníka na pobočce banky. Kupující by měl vždy věnovat zvýšenou pozornost zadávání příkazu k úhradě, zejména pak variabilního symbolu platby, aby mohla být obchodníkem dohledána. Platba kupujícího je očekávána v následujících třech (3) pracovních dnech (splatnost kupní ceny). Po marném uplynutí této lhůty, nemůže obchodník garantovat dostupnost zboží.

IV. Dodací lhůty

4.1 Veškeré nabízené zboží se objednává u dodavatele, následně se ručně zpracovává u prodávajícího a poté se odesílá kupujícímu.

4.2 Zásilka je předána přepravci nejpozději do čtrnácti pracovních dní (expediční lhůta), nebrání-li obchodníku mimořádné důvody, a to po připsání platby na účet obchodníka.

4.3 Obchodník si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, jakož i změnit přepravní společnost, tak aby zboží bylo kupujícímu dopraveno v co nejkratší možné době. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

V. Reklamační řád

5.1 Reklamní řád popsaný v tomto článku obchodních podmínek se vztahuje pouze na zboží zakoupené od obchodníka prostřednictvím internetového obchodu na www.delsivlasy.cz, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

5.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, s výjimkami stanovenými zákonem (zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy “Spotřebujte do…”. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat; např. je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 6M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do šesti měsíců od otevření. Vlasy mají omezenou životnost, vyplývající z jejich povahy. Životnost vlasů je uvedena na webovém rozhraní. Po dobu této životnosti se zavazujeme, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti.

5.4 Práva z odpovědnosti za vadné plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v době 24 měsíců od převzetí zboží. Právo na odpovědnost za vadné plnění se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním či způsobené nesprávným použitím. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu způsobil sám.

5.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny , d) odstoupit od smlouvy.

5.6 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo, postupuje se dle čl. 5.7 , 5.8, 5.9.

5.7 Nemá-li věc vlastnosti sjednané mezi prodávajícím a kupujícím či takové, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či reklamu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Pokud ujednání v předchozích větách tohoto článku nejsou možná, může kupující odstoupit od smlouvy.

5.8 Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5.9 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.10 V případě, že objednané zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Kontrola neporušenosti přepravního obalu je povinností kupujícího. V případě zjevných vad na přepravním obalu, je kupující povinen veškeré vady zapsat do průvodního listu přepravce příp. s přepravní společností sepsat “zápis o škodě” (nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění není tímto dotčen). Kupující je povinen po převzetí zásilky zboží řádně zkontrolovat a v případě, že bude zboží jakýmkoli způsobem poškozeno o tom neprodleně informovat prodávajícího.

5.11 Kupující je při uplatňování reklamace povinen věrohodným způsobem doložit zakoupení zboží u obchodníka. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen předat zboží obchodníku čisté v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství.

5.12 Obchodník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (v souladu s § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud obchodník s kupujícím nesjedná delší lhůtu. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

5.13 Obchodník je oprávněn právo z vadného plnění označit za neoprávněné (tzn. reklamace/odpovědnost za vady se nevztahuje na tyto případy) v případě, že:

  • vada vznikla prokazatelně špatným či neodborným použitím, nepřiměřeným zacházením či použitím, užíváním zboží zejména v rozporu s návodem k používání – v případě vlasů může docházet k vlnění, točení, ztrátě původního lesku i barvy)
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby – o vadu vlasů se nejedná, pokud došlo ke změně původního tvaru nebo barvy vlasů, dále pokud byl použit zjevně nesprávný postup při údržbě vlasů nebo pokud se vlasy samovolně vysušují, vypadávají či vyčesávají.

5.14 Reklamaci může obchodník uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

  • vada se vyskytla v době 24 měsíců od převzetí zboží – za tímto účelem kupující prokáže nákup zboží
  • kupující koupil zboží/výrobek od obchodníka (prodávajícího)
  • výrobek je vadný – za tímto účelem kupující popíše závadu a vrátí vadný výrobek do provozovny obchodníka

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena. Při reklamaci obchodník vydá písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vad uplatněno, co bylo obsahem reklamace a jaký způsob reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

6.1 Kupující má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne následujícím po dni, kdy převzal nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží příp. poslední položku, dodávku zboží, pokud byla dodávka zboží sestavena z několika položek, které jsou dodávány po částech. Končí-li lhůta ve dnech pracovního volna, státních svátků, je za poslední den lhůty považován nejbližší pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno nejpozději v poslední den lhůty.

6.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího elektronickou poštou na adrese: info@delsivlasy.cz formou jednoznačného prohlášení.

6.3 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li věc vrátit ve stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.4 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu , nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce kupující, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Obchodník preferuje pro vrácení finančních prostředků bezhotovostní platební styk a kupujícímu zašle prostředky na jeho bankovní účet, který kupující obchodníku sdělí.

6.5 S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, dle toho, co nastane dříve.

6.6 Zboží prodávající zpět od kupujícího nevyzvedává. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zaslat svým nákladem zboží do kamenné prodejny/provozovny obchodníka. Zboží odeslané na dobírku nebude obchodníkem převzato. Vrácené zboží musí být ve stavu, v jakém bylo při převzetí kupujícím tj. čisté, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody apod.) a příslušenství.

6.7 Kupující vždy nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

6.8 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či neúměrně opotřebované, vyhrazuje si obchodník právo na náhradu škody, kterou je oprávněna započítat oproti kupní ceně.

6.9 Uzavírá-li kupující smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, pak nepožívá práv spotřebitele, neboť za spotřebitele se považuje osoba, která uzavře smlouvu mimo svoji profesní či podnikatelskou činnost. Koupě se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku § 2079 a násl. Podnikatel zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Záruční doba zboží zakoupeného podnikatelem činí 6 měsíců od data zakoupení

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

7.1 Ceny uváděné u jednotlivých druhů výrobků jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě, kdy administrativní chybou cena zboží zjevně neodpovídá reálné hodnotě zboží, zejména avšak nikoli jen v těch případech, kdy by vlivem chybného hromadného zadávání cen zboží prostřednictvím výpočetní techniky, byla cena zboží uváděna jako 0,-Kč.

7.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží či pokud se plnění stane objektivně nemožným nebo protiprávním. O odstoupení je však obchodník povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se sjednat s ním možné řešení.

VII. Zákaznický účet

8.1 Obchodník doporučuje svým zákazníkům vytvoření uživatelského účtu na jeho webových stránkách a to snadným způsobem při zadávání první objednávky. Uživatelský účet zjednodušuje kupujícímu další objednávku.

8.2 Kupující zřízením uživatelského účtu u obchodníka, stejně tak jako při objednávce, souhlasí se zpracováním osobních údajů a to pro účely vedení uživatelského účtu. Osobní údaje takto získané, budou obchodníkem zpracovávány po dobu vedení uživatelského účtu.

8.3 Kupující je oprávněn ve vztahu k obchodníku odvolat písemným oznámením souhlas se zpracováním osobních údajů.

8.4 Kupující souhlasí se zasíláním informací, obchodních sdělení, pobídek na e-mailovou adresu kupujícího, kterou sdělil při své registraci do uživatelského rozhraní.

8.5 Kupující se do uživatelského účtu přihlašuje přes webové rozhraní internetového obchodu obchodníka svým e-mailem a heslem. Kupující tyto osobní údaje předává společnosti dobrovolně a je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu uvádět správně a pravdivě. Kupující a je povinen bez zbytečného odkladu tyto sdělená data aktualizovat, při kterékoli změně. V případě ztráty, zapomenutí hesla, řeší situaci obchodník s kupujícím vždy individuálně.

8.6 Obchodník věrnostní program a dárkové certifikáty pro kupující nyní neposkytuje.

Závěrečná ustanovení

Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může obchodník měnit a doplňovat, přičemž tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro kupujícího platí vždy obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách obchodníka v den odeslání elektronické objednávky.

Obchodník si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi obchodníkem a kupujícím probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Ze strany prodávajícího bude doručováno vždy na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce nebo v uživatelském účtu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Praze dne 20.12.2019